Jesteś tutaj

Sprawozdanie z działalności Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2011

W roku sprawozdawczym działalność Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obejmowała standardowe czynności związane z przyjmowaniem i udostępnianiem akt oraz ich ewidencjonowaniem i przechowywaniem.

 

·        Z jednostek organizacyjnych WUM przyjęto 2029 jednostek archiwalnych; w tym 221 jedn. arch. kategorii A i 1808 jedn. arch. kategorii B.

- Przeprowadzono łącznie 744 kwerendy (wgląd do akt), na które składają się informacje udzielane przez telefon, wysyłanie zeskanowanych dokumentów, interesanci korzystający z akt na miejscu, obsługa interesantów (studentów) - wydawanie dokumentów. Do jednostek organizacyjnych wypożyczono 350 j.a.

- Wydzielono na makulaturę i wybrakowano 128,89 mb akt – dokumentacja przekazywana w 2010 oraz w 2011 roku.

- Na podstawie akt znajdujących się w Archiwum przeprowadzono kilka większych kwerend – zainteresowane osoby między innymi: opracowywały dokumenty dotyczące strajków studenckich 1981 roku i tworzenia struktur NZS oraz historii Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2 (z okazji 100-lecia placówki).

·        Archiwum WUM brało czynny udział w II Warszawskim Pikniku Archiwalnym w Pałacu Staszica w Warszawie, którego głównymi organizatorami była Polska Akademia Nauk, Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne. Impreza ta, poświęcona była uczczeniu obchodów święta Międzynarodowego Dnia Archiwów. Archiwum WUM zaprezentowało projekcję filmu „WUM – Ludziom i Ojczyźnie – 200 lat nauczania medycyny w Warszawie” + referat na temat działalności Archiwum + prezentacja multimedialna „Poczet Rektorów”.

 

·        Przygotowano propozycję zmiany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dotyczącą obsługi finansowej ze środków zagranicznych w WUM.

·        Pracownicy Archiwum (Pan Jakub Paprotny oraz Pani Maria Mentrak) uczestniczyli w konferencjach:

- Konferencji z cyklu Akademia Prawa Komputerowego na temat „Nowa instrukcja kancelaryjna i archiwa zakładowe w warunkach dokumentacji elektronicznej”, organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.;

- Konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią na temat „Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne funkcjonowania uczelni”, organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.;

- Konferencji z cyklu Wiosenne Spotkania Archiwalne na temat „Zarządzanie archiwami i dokumentacją”, organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Sympozjum na temat „Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy w archiwach”, organizowanym przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne;

- Konferencji na temat „Wielokulturowość w dokumencie archiwalnym”, organizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcję Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu, PTA „ARCHIWARIUSZ” w Przemyślu, Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie oraz Archiwum Państwowe w  Przemyślu;

- Konferencji naukowej pt. „Film i archiwum - problemy opracowania", organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów;

- Konferencji z cyklu Toruńskie Konfrontacje Archiwalne na temat „Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją”, organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Archiwistyki;

- III Spotkaniu archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk, organizowanym przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne na temat „Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”.

·        Pracownicy Archiwum odbyli szkolenie z zakresu BHP - w związku z obowiązkiem przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860).

·        Prowadzono dalsze prace związane z porządkowaniem dokumentacji zastanej w budynku WUM przy ul. Ciołka 27 w Warszawie po zlikwidowanych Liceach Medycznych.

·        W jednym magazynie wymieniono stare regały.

·        Prowadzono dalsze prace związane z wdrażaniem programu komputerowego AZAK. Pracownicy zostali przeszkoleni. Z pomocą informatyków dane są sukcesywnie wprowadzane. Na koniec okresu sprawozdawczego jest wprowadzony wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, kody komórek organizacyjnych, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt z roku 1999 i 2006  oraz ok. 17000 rekordów (tzn. poszczególne pozycje na spisie).