Jesteś tutaj

Sprawozdanie z działalności Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2012

W roku sprawozdawczym działalność Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obejmowała standardowe czynności związane z przyjmowaniem i udostępnianiem akt oraz ich ewidencjonowaniem i przechowywaniem.

 

·        Z jednostek organizacyjnych WUM przyjęto 2661 jednostek archiwalnych;        w tym 22 jedn. arch. kategorii A i 2639 jedn. arch. kategorii B – łącznie ok. 27,80 mb dokumentacji.

- Przeprowadzono łącznie 312 kwerend (wgląd do akt), na które składają się informacje udzielane przez telefon, wysyłanie zeskanowanych dokumentów, interesanci korzystający z akt na miejscu, obsługa interesantów (studentów) - wydawanie dokumentów. Do jednostek organizacyjnych wypożyczono 189 j.a.

- Systematycznie oraz w miarę możliwości prowadzono dalsze prace związane z weryfikacją i wprowadzaniem poprawek w ewidencji Archiwum – m.in. weryfikacja i sprawdzanie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych ze spisami zdawczo-odbiorczymi oraz dokumentacją na półkach w magazynach; poprawianie błędnego formatu sygnatur.

·        Archiwum WUM brało czynny udział w III Warszawskim Pikniku Archiwalnym w Pałacu Staszica w Warszawie, którego głównymi organizatorami była Polska Akademia Nauk, Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne. W roku sprawozdawczym odbył się pod hasłem „Piłka jest w grze! Sportowa akcja – archiwizacja!”. Impreza ta, poświęcona była uczczeniu obchodów święta Międzynarodowego Dnia Archiwów. Archiwum WUM zaprezentowało m.in. wystawę trofeów zdobytych przez studentów-sportowców WUM, wystawę medali, zdjęć i gazet z prywatnych zbiorów.

·        Prowadzono prace związane z przygotowywaniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum WUM w celu wprowadzenia nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

·        Kierownik Archiwum (Pan Jakub Paprotny) uczestniczył w konferencjach:

- Krakowskich Warsztatach Archiwalnych na temat „Prawo autorskie w archiwach”, organizowanych przez Archiwum Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.;

- VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać przeszłość dogonić przyszłość”, organizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.;

·        Pracownicy Archiwum odbyli szkolenie obronne na temat „Ocena Zagrożenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i podległych szpitali klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym”.

·        Prowadzono nadzór nad pracami związanymi z porządkowaniem dokumentacji – akt osobowych – Działu Personalnego. Dokumentacja zgromadzona w tzw. registraturze (pok. 506 w Rektoracie Uczelni). Prace mające na celu przekazanie dokumentacji do zasobu Archiwum.

·        Prowadzono dalsze prace związane z wdrażaniem programu komputerowego AZAK. Pracownicy zostali przeszkoleni. Z pomocą informatyków dane są sukcesywnie wprowadzane.