Jesteś tutaj

Sprawozdanie z działalności Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2013

W roku sprawozdawczym działalność Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obejmowała standardowe czynności związane z przyjmowaniem i udostępnianiem akt oraz ich ewidencjonowaniem i przechowywaniem.

Ilość dokumentacji przekazanej do archiwum

Kat. A (w m.b.)

0,09

Kat. B (w m.b.)

34,35

Ilość dokumentacji wybrakowanej

Kat. B (w m.b.)

-

Liczba interesantów (absolwenci, skreśleni), którym wydano dokumenty (na miejscu)

 

13

Liczba wypożyczonej dokumentacji (do Komórek Organizacyjnych)

(w j.a.)

194

Wgląd do akt, na który składają się: informacje udzielane przez telefon; wysyłanie zeskanowanych dokumentów (e-mail); wysyłanie dokumentów (przez Kancelarię); interesanci, którym udostępniono dokumentację (na miejscu)

 

284

Ilość wolnych półek w magazynach

(w m.b)

495,43

 

- Systematycznie oraz w miarę możliwości prowadzono dalsze prace związane z weryfikacją i wprowadzaniem poprawek w ewidencji Archiwum – m.in. weryfikacja i sprawdzanie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych ze spisami zdawczo-odbiorczymi oraz dokumentacją na półkach w magazynach; poprawianie błędnego formatu sygnatur.

·        Prowadzono prace związane z przygotowywaniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum WUM w celu wprowadzenia nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

·        Na okres od 21 stycznia do 30 września – na polecenie Kanclerza WUM – oddelegowano pracownika I Wydziału Lekarskiego – Panią Katarzynę Roman do pracy w Archiwum Uczelni – 1/2 etatu.

·        Prowadzono nadzór nad pracami związanymi z porządkowaniem dokumentacji – akt osobowych – Działu Personalnego. Prace wykonywane przez dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Dokumentacja zgromadzona w tzw. registraturze (pok. 506 w Rektoracie Uczelni). Prace mające na celu przekazanie dokumentacji do zasobu Archiwum Uczelni.

·        Prowadzono nadzór nad pracami związanymi z porządkowaniem dokumentacji – Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego. Prace wykonywane przez jedną osobę zatrudnioną na umowę zlecenie. Dokumentacja zgromadzona w tzw. registraturze (pok. 506 w Rektoracie Uczelni). Prace mające na celu przekazanie dokumentacji do zasobu Archiwum Uczelni.

·        Prowadzono dalsze prace związane z wdrażaniem programu komputerowego AZAK.

·        Kierownik Archiwum (Pan Jakub Paprotny) uczestniczył w konferencji - seminarium:

- na temat „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych – teoria i praktyka”, organizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcję Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Archiwalne.