Jesteś tutaj

Prawo archiwalne

  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. [PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych [PDF] [DOC]
  • Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych [PDF]
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. [PDF]
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. [PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów [PDF]