Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywne świadczenia usług kurierskich


Logo WUM

KANCELARIA

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

 

Znak sprawy: AOK-1-5-2016

I.                 ZAMAWIAJĄCY:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61 02-091

Warszawa REGON: 000288917 NIP: PL 525-00-05-828 Osoba do kontaktu z Wykonawcami Edyta Byszewska,

Tel. 22 57-20-908

e-mail: edyta.byszewska@wum.edu.pl

Kancelaria Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61,

II.               PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od podpisania umowy do 31-12-2016r  lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia - zgodnie z niżej wymienionymi wymogami:

1.     Wykonawca, w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do:

1)     Realizowania tzw. usługi „door-to-door”;

2)     Dostarczania następujących rodzajów przesyłek nadanych przez Zamawiającego w kraju jak i za granicą:

a)     przesyłki kopertowe,

b)     przesyłki medyczne,

c)     przesyłki w “suchym lodzie”,

d)     przesyłki zawierające elementy do 30 kg;

3)     Odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przesyłki kurierskie odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 oraz miejsc wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy,  zawierającym Wykaz miejsc odbioru i dostarczania przesyłek kurierskich z/do  siedziby oraz jednostek organizacyjnych WUM, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc odbioru przesyłek na terenie Warszawy w trakcie trwania umowy.

4)     Doręczania przesyłek kurierskich na terenie Polski:

a)     w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do godziny 09.00 (przesyłki terminowe),

b)     w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do godziny 10.00 (przesyłki terminowe),

c)     w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do godziny 12.00 (przesyłki terminowe),

d)     w dniu następnym od daty nadania przesyłki  - do końca dnia roboczego;     

5)     Doręczania przesyłek kurierskich za granicę:

a)     do krajów UE – 2 dni,

b)     do pozostałych krajów Europy - maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki,

c)     do USA - maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od daty nadania przesyłki,

d)     do Kanady i Rosji- maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od daty nadania  przesyłki,

e)     do pozostałych krajów - maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od daty nadania przesyłki,

6)     Zapewnienia kopert lub opakowań kartonowych przeznaczonych do opakowania  przesyłek;

7)     Dostarczania pojemników do przewozu przesyłek w suchym lodzie, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego;

8)     Załadunku odebranych przesyłek;

9)     Doręczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu dostarczenie jej do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia;

10)  Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o niedostarczeniu przesyłki w wyznaczonym terminie lub o zaginięciu przesyłki;

2.     Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia na stronie internetowej Wykonawcy statusu wysyłanych przesyłek krajowych i zagranicznych.

3.     Przesyłki objęte będą standardowym ubezpieczeniem stosowanym przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dodatkowo ubezpieczy przesyłkę na koszt Zamawiającego.

4.     Zlecenia na wykonanie usług kurierskich będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

5.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesyłkę od momentu przyjęcia jej do przewozu, tj. od chwili jej wydania (za potwierdzeniem) przez Zamawiającego do chwili  dostarczenia przesyłki (za potwierdzeniem) wskazanemu adresatowi. Dowodem zlecenia usługi kurierskiej jest potwierdzenie nadania przesyłki stanowiące jeden z egzemplarzy wypełnionego i dołączonego do przesyłki samokopiującego listu przewozowego, podpisanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie potwierdzenie nadania przesyłki w formie dokumentu wydrukowanego przez Zamawiającego podczas składania zamówienia na usługę kurierską i podpisanego przez kuriera odbierającego przesyłkę.

6.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania przesyłki na koszt odbiorcy zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

7.     Dane dotyczące liczby zamawianych przesyłek zawarte są w Załączniku nr 1  (Formularz asortymentowo-cenowy). Określone w załączniku rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku konieczności wykonania usługi, która nie została ujęta w Formularzu asortymentowo-cenowym, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, przygotowanym dla Zamawiającego.

8.     Podstawowe zasady i warunki świadczenia usług określać będzie  Regulamin Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy, z tym, że będzie on miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy (zapis ten będzie miał zastosowanie w umowie zawartej z Wykonawcą, u którego obowiązuje regulamin świadczenia usług).

 

III.              TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający oczekuje rozpoczęcia realizacji usługi w terminie nie dłuższym niż 2 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Okres trwania usługi: do 31-12-2016r lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

 

IV        SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, zawierać wzór umowy oraz  zgodę na 30 dniowy termin płatności.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AOK-1-5-2016

 

V.        TERMIN I SPOSOB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 13.05.2016 r. do godz. 12.00.

2. Oferty można składać:

a. W wersji papierowej na adres: Kancelaria, Żwirki i Wigury 61 , 02-091 Warszawa.

Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie w tytule wiadomości numerem

AOK-1-5-2016”.

b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:

− pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . na adres

edyta.byszewska@wum.edu.pl

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości numerem:

AOK-1-5-2016

3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w p-kt 2b

Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia usługi.

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,

- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych

zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA

 

VI.       WYBÓR OFERTY

1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji szczegółowej, podać łączną cenę ofertową brutto.

2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy ( z wyłączaniem opłaty paliwowej ).

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.

 

VII.      KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

IX.       WYBOR WYKONAWCY i SPOSOB OGŁOSZENIA

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zaproszeniu.

2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje mailowo i telefonicznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2