Jesteś tutaj

Sprawozdanie z działalności Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2010

W roku sprawozdawczym działalność Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu

   Medycznego obejmowała standardowe czynności związane z przyjmowaniem

   i udostępnianiem akt oraz ich ewidencjonowaniem i przechowywaniem.

- Z jednostek organizacyjnych WUM przyjęto 4815 jednostek archiwalnych; w tym 857 jedn.

   arch. kategorii A i 3958 jedn. arch. kategorii B.

- Do jednostek organizacyjnych wypożyczono 320 jedn. arch.

- Przeprowadzono 736 kwerend/wglądów do akt, na które składają się informacje udzielane

   przez telefon, wysyłanie zeskanowanych dokumentów, interesanci korzystający z akt na

   miejscu, obsługa interesantów (studentów)- wydawanie dokumentów.

- Wydzielono na makulaturę 77,17 mb akt.

 

W maju nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Archiwum. Mgr Mariusza Mysiakowskiego zastąpił mgr Jakub Paprotny.

 

Na podstawie akt znajdujących się w Archiwum przeprowadzono kilka większych kwerend – zainteresowane osoby między innymi: (opracowywały historię Zakładu Radiologii Pediatrycznej WUM, pisały pracę „Średnie szkolnictwo medyczne w latach 1945 - 1963” oraz pracę monograficzną  nt. nauczycieli i studentów z rocznika 1950/51, itp.

 

- Archiwum WUM brało czynny udział w I Pikniku Archiwalnym w Pałacu Staszica

w Warszawie, którego głównymi organizatorami były Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

- Udział w seminarium archiwalnym – „Wystawy w archiwach- drugie życie dokumentów” –

Bielsko-Biała – Szczyrk organizowanym przez Akademię Techniczno-Humanistyczną

w Bielsku-Białej; Sekcję Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów

Polskich.

- Pracownicy Archiwum WUM odbyli szkolenie z "Oceny Ryzyka Zawodowego".

- Udział w XII edycji konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią na temat - „Zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych wynikające z nowelizacji ustaw” – organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

- Pracownicy Archiwum WUM uczestniczyli w pracach archiwizacyjnych przeprowadzonych w Domu Medyka przy ulicy Oczki 1A w Warszawie.

- Rozpoczęto prace związane z porządkowaniem dokumentacji zastanej w budynku WUM przy ul. Ciołka 27 w Warszawie po zlikwidowanych Liceach Medycznych.

- Przeprowadzenie praktyki zawodowej dla słuchaczy Policealnego Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa.

- Zwiększenie powierzchni użytkowej półek w magazynach poprzez zwiększenie ilości półek. Ogłoszono również przetarg na zakup dodatkowych regałów do magazynów Archiwum.

- Zakupiono program komputerowy „AZAK” w celu usprawnienia pracy Archiwum, rozpoczęto prace związane z wdrożeniem programu.

 

- Wykonanie zaleceń pokontrolnych:

– Wykaz akt w roku sprawozdawczym jest na bieżąco prowadzony zgodnie z obowiązującą

w jednostce Instrukcją o organizacji i zakresie działania Archiwum, poprzednie lata są uzupełniane w miarę możliwości;

- Wyjaśniając brak kompletności materiałów archiwalnych informujemy, że Uczelnia posiada bilanse z lat 1984-1985, 1987-1989. Trwają dalsze poszukiwania i wyjaśnienia braku bilansów z lat 1962-1978 i statystycznych opracowań końcowych z lat 1979-1989;

- Dokonano przeglądu materiałów archiwalnych i uzupełniono paginację informując pracowników komórek organizacyjnych o przekazywaniu dokumentacji zgodnie

z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Uczelni;

- W magazynach usunięto umywalki w celu wstawienia dodatkowych regałów;

- Zabezpieczono przewody elektryczne znajdujące się na korytarzu głównym Archiwum;

- Zakupiono higrometry do każdego magazynu.